Straipsniai

Klaipėdos apskrities socialdemokratų pasitarimas
  Klaipėdos apskrities socialdemokratų pasitarimas     Antradienį, spalio 20d.,Jūrininkų centre Klaipėdoje vyko LSDP Klaipėdos apskrities skyrių vadovų pasitarimas, kurį vedė LSDP


Iš spaudos. Politikai nepasidalijo nuopelnų Lietuvai

Iš spaudos. Politikai nepasidalijo nuopelnų Lietuvai

 

2014_ep_rinkimai_siauliene_irena2Premjerui A.Butkevičiui vakar teko atremti itin aštrias A.Kubiliaus ir kitų opozicijos atstovų kritikos strėles. Val­dan­tie­ji ir opo­zi­ci­jos at­sto­vai va­kar Sei­me įsi­vė­lė į il­gus gin­čus, kie­no dė­ka ge­rė­ja gy­ve­ni­mas. Pir­mie­ji tvir­ti­no, kad tik jiems sto­jus prie ša­lies vai­ro ir iš­tai­sius bu­vu­sios val­džios klai­das su­grįž­ta pa­si­ti­kė­ji­mas vals­ty­be. Su tuo ne­su­tin­kan­tys kon­ser­va­to­riai ir li­be­ra­lai ra­gi­no ne­si­sa­vin­ti jų pa­sie­ki­mų.
Par­la­men­ta­rų dis­ku­si­ja dėl Vy­riau­sy­bės pra­ėju­sių me­tų veik­los at­as­kai­tos vir­to smar­kiu žo­džia­vi­mu­si. Opo­zi­ci­jos at­sto­vai mi­nis­trų ka­bi­ne­to pa­teik­ta­me dar­bų są­ra­še įžvel­gė per­ne­lyg daug sa­vi­gy­ros ir ti­ki­no, kad bū­tent jų pa­si­rink­ti kri­zės su­val­dy­mo bū­dai šian­dien duo­da pui­kių re­zul­ta­tų. Val­dan­tie­ji tvir­ti­no prieš­in­gai: esą bu­vu­sios Vy­riau­sy­bės po­li­ti­ka nu­skur­di­no žmo­nes, stri­go stra­te­gi­niai pro­jek­tai.
Nei už svies­tą, nei už sūrį
At­rem­ti kri­ti­kos strė­lių į Sei­mo tri­bū­ną pa­ki­lo prem­je­ras A.But­ke­vi­čius. Jis gė­din­gu me­lu pa­va­di­no kon­ser­va­to­riaus Jur­gio Raz­mos tei­gi­nius, kad iš pra­ėju­sios ES fi­nan­si­nės pers­pek­ty­vos ne­pa­nau­do­ta 1,5 mlrd. li­tų par­amos. Vy­riau­sy­bės va­do­vas ti­ki­no, kad per­nai konk­trak­tuo­ta 99,6 proc. vi­sų nu­ma­ty­tų lė­šų.
Apž­velg­da­mas mi­nis­trų ka­bi­ne­to pa­sie­ki­mus, A.But­ke­vi­čius aiš­ki­no, kad pa­vy­ko su­ma­žin­ti ši­lu­mos, elek­tros ener­gi­jos kai­nas. „Kal­bant apie in­ves­ti­ci­nius, stra­te­gi­nius pro­jek­tus, gė­da bū­tų kai ku­riems kal­bė­ti iš ši­tos tri­bū­nos. Su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­las Klai­pė­do­je – tei­si­niai do­ku­men­tai iki ga­lo ne­bu­vo su­tvar­ky­ti, nė vie­nas kon­trak­tas tie­sio­gi­niams sta­ty­bos dar­bams ne­bu­vo pa­si­ra­šy­tas. Ga­liu drą­siai teig­ti, kad tik Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos, bend­ro­vės „Klai­pė­dos naf­ta“ ir Vy­riau­sy­bės pa­stan­go­mis bu­vo pa­di­din­tas dar­bo na­šu­mas, ki­taip ter­mi­na­las ne­bū­tų lai­ku pra­dė­tas eksp­loa­tuo­ti“, – pa­brė­žė prem­je­ras ir pri­dū­rė, kad anks­tes­nė Vy­riau­sy­bė dėl fi­nan­si­nės par­amos tie­siant elek­tros jung­tį su Len­ki­ja ne­si­krei­pė į Eu­ro­pos Ko­mi­si­ją.
Įsi­karš­čia­vęs A.But­ke­vi­čius kal­bė­jo ir apie de­ry­bas su Ru­si­jos du­jų mil­ži­ne „Gazp­rom“. „Pra­šy­čiau ne­spe­ku­liuo­ti, ne­ieš­ko­ti prie­žas­čių, pa­aiš­ki­ni­mų, pa­tei­si­ni­mų, kad lyg kaž­kas už sū­rį, svies­tą ruo­šia­si at­si­sa­ky­ti ar­bi­tra­žo Stok­hol­me. Tai yra ne­rim­tų po­li­ti­kų kal­bos. Iš šios tri­bū­nos ga­liu drą­siai pa­sa­ky­ti, kad nuo lie­pos 1 die­nos du­jų kai­na bui­ti­niams var­to­to­jams su­ma­žės nuo 20 iki 30 pro­cen­tų“, – pa­žy­mė­jo jis.
Su­tau­pys 300 mln. li­tų kasmet
Gin­ti Vy­riau­sy­bės sto­jo ir ki­ti val­dan­tie­ji. Sei­mo So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­nė Ire­na Šiau­lie­nė pri­mi­nė, kad dar pa­tei­kiant at­as­kai­tą ji pa­ste­bė­jo, jog di­džiau­sias de­mo­kra­ti­jos trū­ku­mas yra tas, kad val­džią pra­ra­du­si po­li­ti­nė jė­ga vi­sa­da ži­no, kaip ge­rai val­dy­ti vals­ty­bę. Ji pik­ti­no­si opo­zi­ci­jos po­žiū­riu, kad tei­gia­mi po­ky­čiai Lie­tu­vo­je – tik pra­ėju­sios Vy­riau­sy­bės nuo­pel­nas. „Jei kal­bė­tu­me apie bu­vu­sios Vy­riau­sy­bės veik­lą, de­ja, kaip ir kaip jūs, ger­bia­ma­sis And­riau, čia tri­mi­tuo­tu­mė­te apie sa­vo pa­stan­gas su­val­dy­ti kri­zę ir ypač nuo­pel­nus dėl ener­ge­ti­nio sau­gu­mo už­ti­kri­ni­mo, šie kon­kre­tūs dar­bai yra pa­da­ry­ti tik šios Vy­riau­sy­bės“, – kal­bė­jo I.Šiau­lie­nė.
Jos tei­gi­mu, jo­kie gra­žūs žo­džiai ir gra­fi­kai ne­ga­li pri­lyg­ti kon­kre­čiam mi­nis­trų ka­bi­ne­to dar­bui. So­cial­de­mo­kra­tė iro­ni­zuo­da­ma nu­sis­te­bė­jo, kad opo­zi­ci­jos at­sto­vai pa­mir­šo „ei­li­nį kar­tą ap­kal­tin­ti Vy­riau­sy­bę Tė­vy­nės iš­da­vi­mu“ dėl de­ry­bų su „Gazp­rom“, ku­rių re­zul­ta­tas ga­li bū­ti var­to­to­jų su­tau­py­ti dau­giau kaip 300 mln. li­tų per me­tus. „Tai ti­krai nė­ra kruo­pos. Tai vėl šios Vy­riau­sy­bės dar­bas ir pa­stan­gos“, – pa­žy­mė­jo I.Šiau­lie­nė.
Sei­mo frak­ci­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ se­niū­nas Pe­tras Gra­žu­lis taip pat ap­gai­les­ta­vo, kad kon­ser­va­to­riai ne­ma­to ge­rų šios Vy­riau­sy­bės dar­bų. Prie es­mi­nių pa­sie­ki­mų jis pri­sky­rė re­no­va­ci­ją, stra­te­gi­nius ener­ge­ti­kos pro­jek­tus. Esą A.Ku­bi­liaus Vy­riau­sy­bė apie tai tik daug kal­bė­jo, bet nie­ko do­ro ne­nu­vei­kė. Tie­sa, P.Gra­žu­lis kri­ti­ka­vo spren­di­mą at­kur­ti at­ly­gi­ni­mus po­li­ti­kams, val­di­nin­kams, tei­sė­jams pir­miau, nei kom­pen­suo­ti pen­si­jų su­ma­ži­ni­mą.

Laikraštis “Lietuvos žinios”
 

 

Skelbimai

KVIEČIAME SKIRTI 1 PROCENTĄ SAVO GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO KRETINGOS RAJONO
J. K. Chodkevičiaus g. 10–104 kab., Kretinga Tel.: +370 675 24567 Seimo

Nuorodos

logo_lsdms_1

 

 

butkevicius

 

jaunimieciai

 

socialists